Avtalevilkår

 

 

 1. Innledning
 2. Om tjenesten
 3. Partene
 4. Pris
 5. Bestilling, avbestilling og oppsigelse
 6. Betalingen
 7. Levering
 8. Forsinkelse, reklamasjon og mangel
 9. Selgerens rettigheter
 10. Garanti
 11. Personopplysninger
 12. Force Majeure
 13. Konfliktløsning

 

1. Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer og tjenester over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på http://www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Standard salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. Nedenstående skrift er tilpasset slik at den passer tilbud om tjenester.

2.   Om tjenesten

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

3.   Partene

Selger er IT Renhold og betegnes i det følgende som selger/selgeren. It Renhold (selgeren) tilbyr rengjøring av bolig og regelmessig renhold tjenesten som bestilles gjennom nettsiden https://itrenhold.no/ eller mobil applikasjonen.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. Kjøperen skal ved bestilling opplyse om særskilte forhold som selgeren skal ta i betraktning ved utførelsen av den bestilte tjeneste.

Boligen som skal rengjøres skal være klargjort på en slik måte at det ikke er til hinder for den tjenesten som skal leveres og være ryddet, og i sedvanlig stand fra det tidligste tidspunktet når tjenesten skal utføres. Videre skal kjøper sørge for at utførende renholder får adgang til boligen fra og med det tidligste til og med det seneste tidspunktet for når tjenesten skal utføres.

Kjøper skal besørge at utførende renholder har tilgang på strøm, varmt og kaldt vann. Kjøper er ansvarlig for at det ikke foreligger spesielle forhold som medfører fare for utførende renholder. Dette kan utførende renholder avbryte dersom til at det er uforsvarlig ut fra hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Kjøperen blir belastet fullt ut for tjenesten hvis dette er årsak til at tjenesten ikke kan utføres.

4.   Pris

Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Prisen på bestillingstidspunktet er prisen som vil bli trukket fra kundens konto. Trekk på kjøpers kort skjer ved bestilling, og til bestillingen utføres, belastes beløpet som samsvarer med prisen på tjenesten fra kundens konto.

Hvis kunden avbestiller (se pkt 4.) mottar kunden imidlertid tilbakebetaling av fradragsbeløpet, tilsvarende 30% av verdien av den bestilte tjenesten, og ikke tidligere enn 7 – 14 virkedager fra det øyeblikk som det informeres om kanselleringen.

5.   Bestilling, avbestilling og oppsigelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Kjøper kan endre eller avbestille i våre åpningstider (mandag – fredag: 08:00 – 16:00 via telefon eller e-post). Dette kan gjøres inntil 24 timer frem til det tidligste tidspunktet som tjenesten skal utføres. Ved avbestilling etter 24 timer før det tidligste tidspunktet som tjenesten skal utføres, belastes kjøper med et gebyr på 30 %, av prisen på den valgte tjenesten.

Kampanjer

Rabattkoden som kjøper mottok på gavekortet eller fra vår kampanjeside kan brukes på nettstedet eller i en av våre mobilapplikasjoner. Den kan ikke videreselges eller brukes av andre på en sånn måte som er upassende og inkonsekvent med våre retningslinjer.

6.   Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt den er bestilt av selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten utføres.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt når tjenesten er utført. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 7 dager fra fakturadato.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

7.   Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har fått utført bestilt tjeneste.

8.      Forsinkelse, reklamasjon og mangel ved levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Forsinkelse

Forsinkelse foreligger når tjenesten ikke er utført innenfor tidsrommet som er avtalt med selger. Dersom forsinkelse skyldes forhold fra kjøperens side, herunder, men ikke begrenset til kjøperens manglende medvirkning. Er levering av tjenesten forsinket, men utført, må kjøperen varsle selgeren innen 48 timer for å kunne gjøre gjeldende krav om heving og erstatning.

Ved forsinkelse kan kjøperen kreve at tjenesten utføres eller kreve heving av avtalen og erstatning. Kjøperen kan kun heve avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning. En kjøper som har krevd at tjenesten utføres, kan likevel ikke heve avtalen dersom tjenesten blir utført innen rimelig tid eller innen den frist kjøperen har satt. Dersom det i tiden før utføring eller under utføringen klart at tjenesten ikke vil bli utført uten forsinkelse som gir kjøperen hevingsrett, kan kjøperen heve avtalen allerede før tiden for oppfyllelse.

Reklamasjon

Alle reklamasjoner rettes til selgers e-postadresse post@itrenhold.no uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder ved mistanke om tyveri. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Mangel og erstatning

Mangel foreligger dersom tjenesten ikke er utført i henhold til det kjøperen kan kreve og det som ellers er avtalt. Mangel foreligger ikke dersom avviket skyldes forhold på kjøperens side. Dette er ikke begrenset til kjøperens medvirkning. (se også punkt. 2)

Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel/skade gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen rimelig tid/ eller 24 timer etter utført tjeneste. Dersom mangel foreligger kan kjøperen kreve retting, prisavslag eller heving og erstatning. Dersom det foreligger en mangel kan selgeren rette mangelen innen rimelig tid. Selgeren bærer kostnaden med dette.

Hvis kjøperen avslår dette tilbudet mister kjøperen også mulig krav om prisavslag.

Dersom selgeren ikke har mulighet til å rette mangelen, kan selgeren gi et forholdsmessig avslag for utført tjeneste..

Dersom det skulle vise seg at det ikke foreligger mangel ved utført tjeneste vil kjøperen kreves for selgerens kostnader i denne forbindelse.

Hver gang etter at flyttevask-tjenesten vår er utført, mottar tjenestekjøperen en sjekkliste eller, om nødvendig, til eksemprer (for kjøperen og den nye eieren) for å godkjenne og signere utført rengjøringstjenestjøringstjenestjøringstjen. Kjøper har muligheten til å gi en kop av sjekklisten til den nye eieren for signatur og godkjenning.

Hvis kjøper eller ny eier har signert sjekklisten. Det er ingen mulighet for klager eller garantikrav, fordi signering av sjekklisten tilsvarer å godta tjenesten og reglene om klager.

I henhold til våre regler om flyttevask og garanti har du som kjøper av tjenesten rett til å sende inn en klage skriftlig til vår e-postadresse: post@itrenhold.no, via telefon eller chat opptil 48 timer fra det tidspunktet vår tjeneste er utført.

It Renhold vil forbeholde seg retten til utbedring av avviket, uten at dette medfører reduksjon i pris eller annen form for erstatning.

Den nye eieren av eiendommen har rett til å kontakte for garanti eller mangel bare hvis kjøperen av tjenesten har signert sjekklisten. Eventuelle mangler eller unøyaktigheter vil krz kontrollert mot sjekklisten.

Innen disse 48 timene kontakter vi deg for å løse problemet og for å avgjøre om manglende eller uregelmessigheter er forårsaket av tjenesteleverandøren. It Renhold er ikke ansvarlig for eventuelle uregelmessigheter som oppstod etter at kjøperen og den nye eieren signerte sjekklisten.

9.   Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr for brudd på bestillingen.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved ikke utført tjeneste

Dersom kjøperen unnlater å benytte seg av tjenesten kan selger belaste kjøper med et gebyr. (Se punkt 4.) Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

10.   Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 7.

11. Personopplysninger

Selgeren følger lov om håndverkertjenester av 1989. Utførende renholder (og dets samarbeidspartnere) står for utføringen av tjenestene. Vi medbringer nødvendig utstyr og midler for utførelse av tjenesten. Personopplysninger (og senere GDPR, som trer i kraft 25.05.18) benyttes bare i den grad for at vi kan oppfylle våre forpliktelser overfor kjøperen. Fullstendige vilkår finnes til enhver tid under

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

12.   Force Majeure

Skulle det inntreffe en uforutsett situasjon som er utenfor selgerens eller kjøperens kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses avtalen ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Eksempler på force majeure anses blant annet som brann, naturkatastrofer, knapphet på transport, lockout og streik. Parten som blir hindret av force majeure, skal umiddelbart og uten ugrunnet opphold varsle den andre. Vedvarer force majeure mer enn 90 dager, kan begge parter heve avtalen med umiddelbar virkning.

13. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 7. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller http://www.forbrukerradet.no.

Rate this page